#بوعلی_و_بهمنیار بخوان و بیندیش منبع: کانال ششمی ها…

#بوعلی_و_بهمنیار
بخوان و بیندیش

منبع: کانال ششمی ها
https://t.me/sheshom_abdollahi