انجام آزمایش رنگبری با وایتکس و بتادین مدرس پایه ششم…

انجام آزمایش رنگبری
با وایتکس و بتادین
مدرس پایه ششم
@tadrisnovinkhanommaleki

@sheshomepouya