1134043354_310421

1134043354_310421

———————————————-

شکل اول چند تای؟

———————————————-

پنج تا

———————————————-

(شماره شکل *4)+1
1*4+1=5
2*4+1=9
3*4+1=13
..
27*4+1=109

———————————————-

ممنونم