?خداوند متعال فرمود: ? من شش چيز را در شش جا، قرار دادم؛…

?خداوند متعال فرمود:

? من شش چيز را در شش جا، قرار دادم؛ ولي مردم در جاي ديگر آنها را جست و جو می کنند و این درحالی است که هرگز آنها را در آنجا نخواهند يافت.

? راحتي و آسایش مطلق را در ‘ آخرت’ قرار دادم، ولي مردم در ‘ دنيا ‘ به دنبال آن مي‌گردند.
?عزت و شرف را در ‘عبادت’ قرار دادم، ولي مردم آن را در ‘ پست و مقام ‘ ميجويند.
?بي‌نيازي را در ‘قناعت’ قرار دادم، ولي مردم آن را در ‘زيادي مال و ثروت’ جستجو مي‌كنند.
?رسیدن به بزرگی و مقام را در ‘فروتني’ قرار دادم ولي مردم آن را در’ تكبّر و خودبرتر بيني’ می جویند.
?کسب علم را در ‘گرسنگي و تلاش’ قرار دادم، ولي مردم با ‘شکم سیر’ دنبال آن مي‌گردند.
?اجابت دعا را در “لقمه حلال” قرار دادم، ولي مردم آن را در ‘طلسم و جادو’ جست و جو میکنند.