فیلم تدریس (رسم شکل با توجه به #مختصات معین)…

فیلم تدریس (رسم شکل با توجه به #مختصات معین)

?#آرشیو_ریاضی_ششمی_ها

@riazi6mihaa