سلام‌ تعریف آرایه مراعات نظیر را می خواستم ??

سلام‌ تعریف آرایه مراعات نظیر را می خواستم ??

———————————————-

سلام مراعات نظیر همون شبکه معنایی هست کلماتی که در یک مجموعه قرار میگیرن و‌ در یک بیت قرار میگیرند دارای آرایه ی مراعات نظیر میگویند

———————————————-

یعنی تناسب داشتن

درفنون جدید تضاد رو مراعات نظیر به حساب نمی آورد.