#آموزش_سبز_در_سه_دقیقه #مدرسه_ماسکی? #مدرس_فاطمه_نیک_آیین…

#آموزش_سبز_در_سه_دقیقه
#مدرسه_ماسکی?
#مدرس_فاطمه_نیک_آیین
#دبستان_شاهد_شهید_بهشتی_منطقه_۱۳
#آشنایی_با_هجاها_ فارسی_ششم
#فارسی_درس_۳