✅ علوم ششم ? #ساختار_پنج_لایه_ای_زمین 1. سنگ کره ?اولین…

✅ علوم ششم
? #ساختار_پنج_لایه_ای_زمین
1. سنگ کره
?اولین لایه جامد از سطح زمین
?شامل پوسته و بخش سنگی زیر آن که جزوه گوشته است.
?ضخامت حدود 100
2.خمیر کره
?حالت خمیری دارد
?از عمق 100تا 350 کیلومتری زمین ادامه دارد⬅️ضخامت 250
?منشا اغلب زمین لرزه ها و آتش فشان ها
3.گوشته ی زیرین
?حالت جامد دارد
?از عمق 350 تا 2900 کیلومتری ادامه دارد⬅️ضخامت 2250

4.هسته خارجی
?حالت مایع دارد
?از آهن و نیکل ساخته شده است.
?از عمق 2900 تا 5100 ادامه دارد⬅️ضخامت تقریبا 2200
5.هسته ی داخلی
?درونی ترین لایه زمین که حالت جامد دارد.
?از آهن و نیکل ساخته شده است
?از عمق 5100 تا مرکز زمین یعنی عمق 6400 کیلومتری⬅️ضخامت 1300
?????
?سرعت امواج لرزه ای در 5 لایه متفاوت می باشد و به خواص فیزیکی محیط حرکت مانند چگالی ، تراکم و … وابسته است.
?بیشترین سرعت امواج لرزه ای در گوشته زیرین ود بخش های عمقی آن می باشد.
?سرعت امواج لرزه ای در هسته ی درونی بیشتر از هسته ی بیرونی است
?سرعت امواج لرزه ای به ترتیب از زیاد به کم
گوشته زیرین، هسته داخلی، هسته خارجی، سنگ کره، خمیر کره