پس چون فشار زیادی تحمل میکنه تاثیر فشار بیشتر از دما…

پس چون فشار زیادی تحمل میکنه تاثیر فشار بیشتر از دما میشه…من به یاد نیروی بالابری افتادم که قانون هست فشار با سرعت عکس میشه شاید چنین رابطه ای بین دما و فشار باشه

———————————————-

فشار بسیار زیاد در هسته داخلی مانع از رسیدن سنگ های این ناحیه به نقطه ذوب بر اثر گرمای زیاد می شود .
در واقع مثل مسابقه مچ زنی هست و در هسته درونی فشار بر دما غلبه کرده است .

———————————————-

بحث جالبی بود
اطلاعات قشنگ و کاملی رو در پی داشت?