سازمان زمین شناسی ایران/ هسته زمین با شعاعى حدود 3500کیلو…

سازمان زمین شناسی ایران/ هسته زمین با شعاعى حدود 3500کیلو متر در مرکز زمین قرار داشته و به دو بخش تقسیم میشود:

الف هسته خارجى outer core : این بخش از عمق 2900 تا 5150 کیلومترى زمین را به خود اختصاص مى دهد با توجه به اینکه امواج S از آن عبور نمى کنند وسرعت امواج P نیز کاهش مى یابد براى این بخش ماهیت سیال در نظر گرفته اند.

ب هسته داخلى inner core : ویژگى هاى امواج لرزه اى نشانگر ماهیت جامد هسته داخلى است که از عمق 5150 تا 6371کیلومترى که مرکز زمین است را به خود اختصاص داده است.

جامد بودن هسته داخلى در دمایى در حدود 5000 درجه سیلیسیوس به علت فشار بالایى است که در هسته زمین وجود دارد . و به همین خاطر است که هسته بیرونى که نحت فشار کمترى مى باشد تا بخشى از گوشنه مایع مى باشد .
مشخصه داخل کره زمین افزایش تدریجى دما، فشار و چگالى مواد تشکیل دهنده با افزایش عمق است. برآورد می¬شود که دما در عمق 100 کیلومترى بین 1200 تا 1400 درجه سانتیگراد باشد، درحالى که دما در مرکز کره زمین ممکن است از 6700 درجه سانتیگراد نیز تجاوز نماید. افزایش تدریجى در دما و فشار با عمق، مشخصات فیزیکى و در نتیجه رفتار مکانیکى مواد تشکیل دهنده زمین را تحت تاثیر قرار می¬دهد. وقتى ماده¬اى تحت گرما قرار می¬گیرد، اتصالات شیمیائى آن ضعیف شده و مقاومت مکانیکى آن کاهش می¬یابد و درصورتى که دما از نقطه ذوب ماده مورد نظر فراتر رود اتصالات شیمیائى شکسته شده و پدیده ذوب اتفاق می¬افتد. اگر دما تنها معیار تعیین کننده ذوب مواد بود در این صورت باید کره زمین تبدیل به یک توپ مذاب با یک پوسته نازک جامد می¬شد. درحالى که فشار نیز با عمق افزایش می¬یابد و تمایل دارد که مقاومت سنگ¬ها را افزایش دهد.

———————————————-

بسیارعالی??