خب یه کاری بکنه که تلویحاً نشون دهنده ی علاقه باشه. چشمکی…

خب یه کاری بکنه که تلویحاً نشون دهنده ی علاقه باشه. چشمکی بزنه، نگاه خاصی بکنه حداقل؛ اگه نمی خواد حرف بزنه.

———————————————-

از یک چیز دیگه ای هم میترسه

———————————————-

1248156320_118

———————————————-

خودش میگه رقیب عشقی دارم

تقویت هوش و استعداد تحلیلی