هم خانواده خصلت

کلمه ی خصلت کلمه ای عربی است به معنی خوی، سرشت، طبع و عادت. کاربرد این کلمه در فارسی کم است. به همین علت تنها هم خانواده ی غیر ترکیبی این کلمه در زبان فارسی خصال است که جمع مکثر خصلت می باشد. در اشعار فارسی به جای خصال از خصل نیز گاهاً استفاده شده است.

لیست هم خانواده های خصلت

  • خصال
  • خوش‌خصلت
  • خصل

تلفظ خصلت

خ ِ ص ل َ ت (خ کسره دارد و ل فتحه دارد)

کلمه ی خصلت در ادبیات فارسی

گلستان سعدی

هرگز ایمن ز مار ننشستم – تا بدانستم آنچه خصلت اوست

ملا لطفی نیشابوری

نیست در دین شرع و مذهب عقل – خصلتی نا ستوده تر ز دروغ

نظامی

نقش مراد از دروصلش مجوی – خصلت انصاف ز خصلش مجوی

تقویت هوش و استعداد تحلیلی