مرد هیزم شکن چی؟

مرد هیزم شکن چی؟

———————————————-

مرد هیزم شکن ترکیب وصفی هست

———————————————-

یه سوال هست چهار گزینهای
ترکیب اضافی رو میخواد
دوتاش قطعا وصفیه ولی بین مردهیزم شکن و آتشگر گیتی کدومش اضافیه؟
قطعا مرد هیزم شکن؟
با چه استدلالی بگم آتشگر صفت نیست؟

———————————————-

هیزم شکن نقش صفتی دارد اینجا

———————————————-

بزرگوار فطعا مرد هیزم شکن وصفی

———————————————-

من فکر میکردم آتشگر گیتی صفت و موصوف مغلوب باشه
یعنی گیتی آنشگر بوده به معنی دنیای سوزاننده

دیدگاهتان را بنویسید