کرونا آمد تا به ما بیاموزد: چقدر دست دادن با دوستانمان…

کرونا آمد تا به ما بیاموزد:
چقدر دست دادن با دوستانمان لذت بخش بود و ما از آن بیخبر بودیم.

آمد و یادآور شد:
چقدر دورهمی هامون لذت بخش بود و بیخبر بودیم.
چقدر آزادانه و بدون ترس معاشرت کردن و گردش و رفت و آمد با مردم آرامش بهمون میداد و بیخبر بودیم.

کرونای ریز!حتما همانطور که آمدی خواهی رفت ولی درسهای بزرگی بهمون دادی
که قدر داشته هایی که داشتیم و ارزون هم بود رو از این به بعد بدونیم.

دیدگاهتان را بنویسید