#پ_2234 #معادله_کسری اگر 2/3 عددی را با 1/4 همان عدد جمع…

#پ_2234

#معادله_کسری

اگر 2/3 عددی را با 1/4 همان عدد جمع کنیم حاصل 825 می شود آن عدد کدام است؟

حل:

حاصل جمع 2/3 و 1/4 با مخرج مشترک12 می شود

1/4+2/3=3/12+8/12=11/12

یعنی عددی را 12 قسمت کردیم و 11 قسمت آن را انتخاب کردیم شد 825.

چطور؟

پس روند را معکوس می کنیم:

یعنی بجای تقسیم بر 12 در12 ضرب می کنیم که می شود

825×12=9900

اما معنی انتخاب 11 قسمت یعنی 11برابر
یعنی ضرب در11

پس حاصل بالا را بر11 تقسیم می کنیم

9900÷11=900

پس ان عدد 900 است.

معادله سوال به شکل زیر است.

2/3x +1/4x=825

که ما آن را شهودی حل کردیم.

《امانتدار باشیم 》

@riazieducation96 @mahdiahmadileedari

دیدگاهتان را بنویسید