مولانا قرن پنجم میزیست؟

مولانا قرن پنجم میزیست؟

———————————————-

هفتم

———————————————-

مرسی
حافظ هم هفت بود دیگ؟

———————————————-

مشق شب،گفتن نه مشق،نصف،شب?

———————————————-

?????

دیدگاهتان را بنویسید