اگر روزی دنیا را دوست نداشتی، جایت را عوض کن تا از زاویه…

اگر روزی دنیا را دوست نداشتی، جایت را
عوض کن تا از زاویه ای دیگر به آن بنگری. دنیا از بعضی زوایا دوست داشتنی ست و در بعضی زوایا نه. در بعضی از زوایا بهتر و زیباست، در بعضی زوایا تاریک و خسته کننده.

یادت باشد تو باید جایت را عوض کنی، چرا که دنیا هرگز از جایش تکان نخواهد خورد.

———————————————-

??

دیدگاهتان را بنویسید