‍ هر شبی را که به پایان برسد روزی هست جز شب عاشق مهجور که…

‍ هر شبی را که به پایان برسد روزی هست

جز شب عاشق مهجور که بی پایان است

#نزاری_قهستانی

شبتان_پر ازوصال حق
??
@bare30p

دیدگاهتان را بنویسید