#پ_2277 #خواص_چهارضلعی_ها همان طور که می دانید چهاضلعی ها…

#پ_2277

#خواص_چهارضلعی_ها

همان طور که می دانید چهاضلعی ها فراوان هستند و همچنین  مهم ترین آنها عبارت است از:

1-مربع

2-مستطیل

3-لوزی

4-متوازی الاضلاع

همه ی چهارضلعی ها دارای چهار ضلع و چهار راس و مجموع زوایا 360 درجه است و دارای دو قطر  و همچنین  چهار زاویه است.

متوازی الاضلاع:

به چهار ضلعی گفته می شود که اضلاع آن دو به دو موازی باشند.

خواص متوازی الاضلاع:

1-اضلاع روبرو دو به دو مساویند.

2-زاویه ی روبرو دو به دو مساویند

3-قطرها همدیگر را نصف می کنند.

4- زوایای مجاور مکمل اند.

مستطیل:

به متوازی الاضلاعی گفته می شود که دارای زاویه ی قایمه باشد.

خواص مستطیل:

1-اضلاع روبه رو دو به دو مساویند.

2-تمام زوایا قایمه هستند.

3-قطرها همدیگر را نصف می کنند.

4-قطرها با هم برابرند.

5-زوایای مجاور مکمل اند.

6-مستطیل دارای 2 محور تقارن است

لوزی:

به متوازی الاضلاعی گفته می شود که اضلاع آن برابر باشند.

خواص لوزی:

1-تمام اضلاع برابرند.

2-زوایای روبرو دو به دو برابرند.

3-قطرها عمود منصف یکدیگرند.

4-زوایای مجاور مکمل اند.

5-دارای2 محور تقارن است

6-قطرها نیمساز زاویه ها هستند.

مربع:

به متوازی الاضلاعی گفته می شود که تمام اضلاع برابر و زوایای آن قایمه باشند.

خواص مربع:

1-اضلاع با هم برابرند

2-تمام زاویه ها برابر 90 درجه هستند.

3-قطرها عمودمنصف یکدیگرند

4-قطرها با هم برابرند

5-قطرها نیمساز زاویه ها هستند.

6-دارای 4 محور تقارن است

7-زوایای مجاور مکمل اند.

به تعریف هر شکل دقت کنید

《امانتدار باشیم 》

@riazieducation96 @mahdiahmadileedari

دیدگاهتان را بنویسید