نکته شماره ۲ ریاضی: واحد ها ی متفاوت قابل تبدیل به هم…

نکته شماره ۲ ریاضی:

واحد ها ی متفاوت قابل تبدیل به هم نیستند
مثلا واحد طول قابل تبدیل به واحد سطح نیست
واحد سطح قابل تبدیل به واحد حجم نیست
چرا؟
چون واحد طول فقط یک بعد طول دارد
واحد سطح دو بعدی است و طول و عرض دارد
واحد حجم سه بعدی است و طول و عرض و ارتفاع دارد

واحد طول پاره خط است
واحد مساحت مربع است
واحد حجم مکعب است

این واحدها قابل تبدیل به هم نیستند

دیدگاهتان را بنویسید