بعضیها عجیب خوبند… یادشان که می‌افتی،روحت جانی دوباره…

بعضیها عجیب خوبند…
یادشان که می‌افتی،روحت جانی دوباره میگیرد…
یادشان که می‌افتی،بی ‌اراده لبخند به لبانت مینشیند‌.بعضی‌ها را کم میبینی و حتی اگر نبینی،باز با تو هستند.بعضی‌ها عجیب می‌آیند و عجیب ‌تر آنکه دیگر نمیروند…
حتی وقتی که از کنارت رفته‌اند!می مانند…
لبخندشان،تصویرشان،صدایشان،حرفهایشان…
همه را پیشت امانت میگذارند…
و تو میمانی و یاد و آرزوی دیدار دوباره آنها…
بعضی‌ها عجیب خوبند…

#عادل_دانتیسم

دیدگاهتان را بنویسید