#پ2274 #الگوی_عددی رابطه ی الگوی زیر چیست؟ □□□ □□□□□□□…

#پ2274

#الگوی_عددی

رابطه ی الگوی زیر چیست؟

□□□

□□□□□□□

حل:

در ساده ترین حالت می توان گفت که در هر مرحله 4شکل به شکل قبلی اضافه می شود.
یعنی شکل بعدی11تا یی و بعدی 15تایی است.

این روند همان #الگوی_عددی است که مفصلا بدان پرداختیم .

چون 4شکل در هر مرحله اضافه می شود داریم

4○-4+3=

4○-1

که در آن 4 تعداد شکل اضافه شونده درهر مرحله است و 3 هم شکل اول است.

بعنوان مثال برای شکل دهم باید در ○عدد10 قرار دهید.

4×10-1=39

شکل داریم.
《امانتدار باشیم 》

@riazieducation96 @mahdiahmadiledari

دیدگاهتان را بنویسید