#پ2273 #مفهوم_ضرب به چند بار جمع کردن یک عدد با خودش ضرب…

#پ2273

#مفهوم_ضرب

به چند بار جمع کردن یک عدد با خودش ضرب می‌گویند.

ابداع و به‌خدمت‌گیری این عملگر توسط بشر، برای سهولت فرایند محاسبه، و نیز کوتاهی و صرفه‌جویی در کار نوشتن صورت پذیرفته است.

بعنوان مثال بجای

2+2+2+2

ابتدا تعداد 2را می شماریم.4تا 2داریم

پس می نویسیم

4×2

و عبارت
4×5

یعنی 4تا 5 و این به معنای جمع 4بار 5با خودش است.

4×5=5+5+5+5

از جمله مفاهیم اساسی در اینجا

#تعداد_دسته ها و #تعداد_داخل_دسته_ است

آنچه که مهم است ملکه ی ذهن شدن جمع در مفهوم ضرب است. یعنی اگر حاصل

3×6

را نمیداند ولی
2×6
را می داند که 12 می شود باید یاد بگیرد که

3×6

یعنی 3دسته 6تایی .و این یعنی یک دسته 6تایی را به دو دسته 6تایی که برابر 12 بود اضافه کند یعنی

3×6=2×6+1×6

که

2×6=12
و
1×6=6

و

3×6=12+6=18

یعنی

3×6=18

از طرفی باید یاد بگیرد که باید تعداد دسته ها را با هم جمع کند

5×7

یعنی 5دسته که داخل هر دسته 7 شی وجود دارد و

3×7
یعنی 3دسته 7تایی

و در مجموع 8دسته 7تایی داریم

5×7+3×7=(5+3)×7=8×7

《امانتدار باشیم 》

@riazieducation96 @mahdiahmadileedari

دیدگاهتان را بنویسید