2- وازگانی متناسب با وطن و آزادی بنویسید وطن —-> آزاد وطن…

2- وازگانی متناسب با وطن و آزادی بنویسید

وطن —-> آزاد وطن —-> آباد
وطن —-> زیبا وطن —-> سرسبز

آزادی —-> رهایی آزادی—> شادی
آزادی —-> شکفتن آزادی —-> احترام

3- برای کلمه های زیر یک کلمه هم آهنگ ( هم قافیه ) بنویسید
سرود —–>درود
رویش —–> پویش
غرور —–> مرور
چمن —–> تن

دیدگاهتان را بنویسید