? فیلم #_آموزشی_تدریس (7) بخش اول ? ورزش و نیرو ۱و ۲…

? فیلم #_آموزشی_تدریس (7)
بخش اول
? ورزش و نیرو ۱و ۲
(آقای لطفعلی نژاد) درس_ششم
┄┅┅┄✶???✶┄┅┅┄
?اندیشه ای نو در دنیای علوم سیمین?

دیدگاهتان را بنویسید