پس هکتومتر یعنی چند؟

پس هکتومتر یعنی چند؟

———————————————-

یعنی هکتومتر خالی

———————————————-

یعنی ۱۰۰ متر

———————————————-

ممنونم??

———————————————-

بستگی داره به چی بخوایین تبدیلش کنید خب

دیدگاهتان را بنویسید