چند مطلب قابل ذکر است 1. اصطکاک در اجسام با مقطع دایره…

چند مطلب قابل ذکر است
1. اصطکاک در اجسام با مقطع دایره اصولا باعث دوران میشود و مانع حرکت نیست.
2. هرگز نیروی اصطکاک به عنوان نیرویی که از قبل وجود داشته باشد و باعث حرکت شود قابل طرح نیست چرا که چه نیروی اصطکاک ایستا و چه نیروی اصطکاک لغزشی مانعی برای لغزش دو سطح تماسی نسبت به یکدیگر میشود.
3. در صورتی که مداد مقطع دایره ای نداشت مثلا مثل خط کش بدلیل نیروی اصطکاک بین دست و مداد آن وقت مداد نیز در جهت دست حرکت می کرد.
4. در موردی مشابه بالا رفتن یک کوهنورد از کوه نیروی اصطکاک مانع لیز خوردن پای کوهنورد از سطح کوه می شود یعنی مانع حرکت نیست و باعث چسبیدگی بین کف کفش کوهنورد و سطح کوه می شود بنابراین سطح کوه نیروی وارده از طرف ماهیچهه های پای کوهنورد را به صورت نیروی عکس العمل به پای کوهنورد باز پس میدهد و کوه نورد در اثر این نیروی عکس العمل به سمت بالای کوه رانده می شود. همانطور که می بینید در این مثال نیز نمی گوییم نیروی اصطکاک باعث حرکت بوده.

دیدگاهتان را بنویسید