#پ_2267 #تقسیم_اعشاری خارج قسمت تقسیم2.32بر0.2 چند است؟…

#پ_2267

#تقسیم_اعشاری

خارج قسمت تقسیم2.32بر0.2 چند است؟

حل:

داریم

2.32÷0.2=

طبق پست قبل داریم

232/100÷2/10=

و طبق #تقسیم_کسرهاداریم

232/100×10/2=116/10
=11.6

طبق پست قبل.

دقت کنید که عملیات چهار عمل اصلی ریاضی عدد اعشاری و کسر ها به همدیگر وابسته هستند. البته همه ی بخش های ریاضی به همدیگر وابسته هستند و نمی توان آن ها را از همدیگر مجزا کرد.

باید با تمرین و تکرار مهارت های محاسباتی لازم را بکار برد.

《امانتدار باشیم 》

@riazieducation96. @mahdiahmadileedari

دیدگاهتان را بنویسید