همکاران محترم رتبه بندی:باتوجه به اینکه ازمون رتبه بندی…

همکاران محترم رتبه بندی:باتوجه به اینکه ازمون رتبه بندی در5بهمن ماه برگزارمی شود،دقت فرماییدکه درسامانه ضمن خدمت ltms.medu.ir حتما قبل ازتاریخ یادشده ارزیابی مقدماتی ازمون راتکمیل نمایید.چون درصورت عدم تکمیل ارزیابی اولیه قادربه شرکت درازمون نهایی نخواهیدبود.درارزیابی فرم درکلیه قسمت هابه خودتون نمره کامل بدهید.مثلااگه نمره کامل12بودبه خودتون12واگرنمره کامل3بودنمره3راتیک بزنید.((معلم هه ورامان))

دیدگاهتان را بنویسید