در مرحله 1⃣ من با انگشتان ۵ واحد اصلی را به بچه ها یاد می…

در مرحله 1⃣ من با انگشتان ۵ واحد اصلی را به بچه ها یاد می دهم .
درمرحله 2⃣
پلکان های طول ، سطح و حجم را با بچه ها کار می کنم و پرینت این پلکان ها را در کلاس می چسبانم و هر روز از تعدادی از بچه ها می خواهم که کنار تابلو بنویسن .
در مرحله 3⃣
با استفاده از جدول تناسب بچه ها می توانند تبدیل واحدها را انجام دهند .
در مرحله آخر
بدون استفاده از جدول تناسب فقط با عملیات جبری ✖️ و ➗ تمرین ها را حل می کنند .

دیدگاهتان را بنویسید