امیدوارم گویا شرح داده باشم ? حالا بچه ها بعد از اینکه با…

امیدوارم گویا شرح داده باشم ?

حالا بچه ها بعد از اینکه با جدول تناسب کار کردند و مسلط شدند به وسیله انگشتان دستشان که در واحد های سطح هر پله با پله بعدی و هر انگشت با انگشت بعدی ۱۰۰ مرتبه تفاوت دارد می توانند سریع پیدا کنند که در مساله ای واحد ب به ک یا ک به ب هست و باید ✖️ یا ➗ کنند . گاهی اوقات در این واحدها ۲ پله یا دو انگشت فاصله هست که تعداد صفرهای ۱۰۰ دوبرابر می شود . یا ۳ برابر …
موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید