1062046817_71209

1062046817_71209

———————————————-

?‍♀?‍♀?‍♀?‍♀?‍♀?‍♀

———————————————-

درکتون میکنم پارسال هم من تو ابن وضعیت بودم کاش بیمه بدنه داشته باشه ماشینتون

———————————————-

نه متاسفانه ندارم در این مورد کوتاهی کردم

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید