?فارسی #نکاتی_درموردحرف_که (که) بسته به جایگاه ومعنیش در…

?فارسی

#نکاتی_درموردحرف_که

(که) بسته به جایگاه ومعنیش در جمله می تواند سه حالت داشته باشد

1⃣حرف ربط یا پیوند

حرف (که )وقتی دو جمله را به هم پیوند دهد حرف ربط یا پیوند می باشد

مثال:

⏹هر گل و برگی (که )هست یاد خدا می کند

⏹آن شاخ( که )سر بکشد ومیوه نیارد

⏹چشمه ای دید (که)آب از آن ،قطره قطره بیرون می آمد

2⃣حرف اضافه (که درمعنی از)

هرگاه (که )بعد از صفت برتر که معمولا کلمات (بهتر وبه )می باشند بیاید معنی (از)می دهد و حرف اضافه می باشد

مثال:

⏹به نزد من صلح بهتر که جنگ

دراین مثال (که )معنی (از)می دهد

⏹نان خود خوردن و نشستن به (که)کمر زرّین بستن و به خدمت ایستادن

دراین مثال هم که معنی (از )می دهد

3⃣ضمیرپرسشی

که اگر درمعنی (چه کسی )باشد ضمیر پرسشی است

مثال:

⏹که جزتومی تواند بداند؟

که در این مثال معنی (چه کسی )می دهد وضمیر پرسشی می باشد

⏹که گفتت برو دست رستم ببندد
نبنددمرا دست چرخ بلند

در مصراع اول (که )به معنی چه کسی می باشد وضمیر پرسشی است

لینک کانال?

@AdabiyatFarsi_Rostami

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید