#پ_2262 #پاسخ_به_سوالات در جای خالی عدد مناسب قرار دهید…

#پ_2262

#پاسخ_به_سوالات

در جای خالی عدد مناسب قرار دهید

1/4×□=4 4/20

حل:

در □ عددی باید قرار دهید که ضرب آن با 1/4 برایر 4 4/20 شود.

پس از روش معکوس استفاده کنید. یعنی
4 4/20÷1/4

ابتداعدد را به کسر تبدیل کرده و بر هم تقسیم کنید

4 4/20= 84/20÷ 1/4=

84/20×4/1=84/5

البته دقت کنید که

4/20=1/5

است یعنی

4 4/20= 4 1/5=21/5

پس

21/5÷1/4=21/5×4/1=84/5

یعنی به جواب یکسان رسیدیم.

《امانتدار باشیم 》

@riazieducation96

@mahdiahmadileedari

دیدگاهتان را بنویسید