فیلم تدریس درس اول علوم ششم ?منبع:کانال ششمی ها…

فیلم تدریس
درس اول علوم ششم

?منبع:کانال ششمی ها
https://t.me/sheshom_abdollahi

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید