#فعالیت 2 صفحه 64 کتاب ریاضی ششم 1398 یافتن قرینه یک شکل…

#فعالیت 2 صفحه 64 کتاب ریاضی ششم 1398
یافتن قرینه یک شکل نسبت به یک نقطه، با چرخاندن 180 درجه شکل

TFTKids19

@TFTKids

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید