#فعالیت 1 صفحه 64 کتاب ریاضی ششم 1398 یافتن قرینه یک شکل…

#فعالیت 1 صفحه 64 کتاب ریاضی ششم 1398
یافتن قرینه یک شکل نسبت به یک نقطه، با چرخاندن 180 درجه شکل

TFTKids18

@TFTKids

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید