سلام مواد مذاب آتشنشانی متعلق به کدام قسمت زمین است؟…

سلام
مواد مذاب آتشنشانی متعلق به کدام قسمت زمین است؟
پوسته
گوشته
هسته داخلی
هسته خارجی

———————————————-

هسته ی خارجی‌

———————————————-

مرسی

———————————————-

خواهش

———————————————-

گوشته

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید