#_تدریس_ادامه_فصل_پنجم_ریاضی (ازصفحه 94 تا 105) . حجم…

Download

#_تدریس_ادامه_فصل_پنجم_ریاضی
(ازصفحه 94 تا 105)
. حجم وجرم و مساحت دایره
(?استاد اصغرزاده و استاد ممبینی)
#ششم
#ریاضی

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید