1134043354_252575

1134043354_252575

———————————————-

جواب تو گزینه ها نیست

———————————————-

(n+3)(n+4)
—————- -1
2

(1+3)(1+4)
—————– -1=9
2

(2+3)(2+4)
—————– -1=14
2

(3+3)(3+4)
—————- -1=20
2

…..

دیدگاهتان را بنویسید