ماری انتوانت، آخرین ملکه فرانسه، به گرسنگانی که گفته…

ماری انتوانت، آخرین ملکه فرانسه، به گرسنگانی که گفته بودند نان نداریم بخوریم،گفته بود به جایش کیک بخورید. به همین سادگی.

به این فکر می‌کنم که چه چیزی ماری آنتوانت را نفرت انگیز می کند؟

ماری انتوانت اگر سکوت کڔده بود انقدر رسوا نمی شد. او اگر حتی بی تفاوت از کنار گرسنگی مردم می گذشت انقدر زشت و کریه نمی بود.
ماری آنتوانت جایی است عقب تر از بی‌تفاوتی. او درکی از رنج دیگری ندارد.

نادان است اما نادانی به تنهایی این اندازه زشت نیست.
آنچه او را کریه‌تر می کند خودخواهی عمیق اوست.همین است که نادانی باعث سکوتش نمی شود.
او بدون اینکه رنج دیگری را فهمیده باشد راه حلی ابلهانه ارائه می کند.

راه حلی که نه تنها دردی دوا نمی کند بلکه از این رو که ریشه رنج دیگری را به رسمیت نمی شناسد بر زخم او نمک می پاشد.
ماری آنتوانت ترکیب نادانی و خودخواهی است. ترکیبی که هر جا شکل بگیرد دیگران را عمیقا می رنجاند.
در انتخاب کلمات دقت کنیم. نادان نباشیم.
??
@bare30p
@bare30p

———————————————-

درودها????

———————————————-

درود عزیزم???

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید