فیلم آموزشی ثبت نمرات ارزشیابی دانش آموزان در سامانه سناد…

فیلم آموزشی ثبت نمرات ارزشیابی دانش آموزان در سامانه سناد توسط معلم

معاونین و مدیران عزیز این آموزش را در اختیار معلمین مدرسه قرار دهند

مدرس: مهدی بیاتی

دیدگاهتان را بنویسید