سلام تفاوت مرکز تقارن با تقارن مرکزی نقطه ای که اگر شکل…

سلام
تفاوت مرکز تقارن با تقارن مرکزی
نقطه ای که اگر شکل را حول آن به اندازه نیم دایره یا 180 درجه بچرخانیم و روی خودش قرار بگیرد
به آن نقطه مرکز تقارن می گویند
چند ضلعی هایی که تعداد اضلاع آنها فرد می باشد مرکز تقارن ندارند .
در اشکالی که مرکز تقارن دارند اگر هر نقطه فرضی از محیط شکل را به مرکز وصل کنیم و همانقدر امتداد دهیم دقیقا روی شکل می افتد.
در تقارن مرکزی قرینه یک شکل را نسبت به یک نقطه به دست می آوریم که خود آن نقطه مرکز تقارن هست .

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید