سلام برای تقارن مرکزی ابتدا یک دایره رسم کنید و چهار قسمت…

سلام برای تقارن مرکزی ابتدا یک دایره رسم کنید و چهار قسمت کنید وتوضیح دهید که ربع اول دایره 90 درجه است به زاویه راست ایجاد شده اشاره نمایید تا دلیل 90 درجه بودن ربع اول را متوجه شوند بعد اشاره کنید که ربع دوم 180 درجه می شود چون از دوتا 90 درجه تشکیل شده وادامه دهید که ربع سوم 270 درجه وربع چهارم 360 درجه یا یک دور کامل هست .پس وقتی 360 درجه یک دور کامل هست پس 180 درجه نیم دور می شود .
بعد به هر دانش آموز طلق کوچکی داده تا همراه شما در دفتر یا کتابش کار کند وخود با طلق بزرگتری روی تخته انجام دهید .شکلی را روی طلق کشیده روی دایره بگذارید ومرکز دایره را روی طلق مشخص کنید بعد انگشت روی مرکز دایره گذاشته شکل روی طلق را به اندازه 90 درجه بچرخانید تا بچه ها ببینند که شکل در ربع اول دایره قرار می گیرد بعد شکل را نیم دور یا به اندازه 180 درجه بچرخانید تا بچه ها همراه شما انجام داده وعملا دریابند که در تقارن مرکزی شکل به اندازه نیم دور یا 180 درجه در جهت عقربه های ساعت چرخیده و به صورت برعکس در ربع دوم دایره قرار می گیرد ….حتی می توانید تقارن چرخشی را هم با طلق روی دایره نشان داده تا عملا ببینند دریک دور کامل چرخش شکل 360 درجه حرکت کرده ودوباره روی خودش منطبق می شود .وقتی خوب همه با طلق هایشان تمرین کردند وارد کتاب شده وشکل های کتاب را با طلق نیم دور یا 180 درجه چرخانده وبه قرینه رسم شده در کتاب برسند .

دیدگاهتان را بنویسید