تقارن مرکزی یا همان دوران ۱۸۰ درجه را در این فیلم ببینید.

تقارن مرکزی یا همان دوران ۱۸۰ درجه را در این فیلم ببینید.

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید