آیا ذوزنقه متساوی الساقین مرکز تقارن دارد؟

آیا ذوزنقه متساوی الساقین مرکز تقارن دارد؟

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید