ویه سوال دیگه روی محور طول مختصات سه تانقطه هست ومحورعرض…

ویه سوال دیگه روی محور طول مختصات سه تانقطه هست ومحورعرض چیزی نیست گفته شده نقطه های روی محورطول چه شباهتی باهم دارند منظورش نفهمیدم لطف میکنیدراهنمایی کنید

———————————————-

همشون مولفه عمودی آنها صفر است

———————————————-

این هرسه تا روی محور عرض مختصاتشون صفر

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید