نظر من این است اگر در مورد موضوع یا مطلبی تخصص نداریم…

نظر من این است اگر در مورد موضوع یا مطلبی تخصص نداریم اجازه بدهیم فایل های اساتید گرانقدری چون آقای چیز فهم دست به دست بشود

———————————————-

نمیدونستم شما تخصص دارید
جواب شما فقط سکوته

استفاده کنیداز تخصص ایشان ?

———————————————-

منتظر دستور شما بودیم
کدوم تدریس،اشتباه بوده ما همه داریم استفاده میکنیمشما تخصص،ندارید
سکوت کنیدحق نداریدتوهین کنید

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید