اینم کار غلطی نکرده

اینم کار غلطی نکرده

———————————————-

1سوم باقی مانده باید ضرب کنی

———————————————-

چرا
من دارم مقدار استفاده شده هارو باهم جمع میکنم

———————————————-

1091242663_273810

———————————————-

یک سوم باقیمانده،برابر یک ششم کل هست.

———————————————-

برابر دو ششم
برابر یک سوم

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید