1139485125_288550

1139485125_288550

———————————————-

سلام دوستان سوال ۹ لطفا

———————————————-

5/5-(1/5+45)=1/5
5/5-2/5=45
3 45
— =—–
5 ?️=15×5=75✅
ظرفیت کل باک

———————————————-

1139485125_288553

———————————————-

اینم راه حل

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید